Now showing items 1-4 of 4

  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 

   นิภาพร ศรีณรงค์สุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542-11)
   - เปิดเวทีขยายความ ประชาคม ทำไมจึงเป็นขุมพลังนำสู่สังคมสุขภาพดี – ชุดโครงการวิจัยต่างด้าวในไทย ชี้ช่องโหว่นโยบาย ฉายชะตากรรมเศร้า – เปิดเว็บสุขภาพ www.healthnet.in.th – รักษาสุขภาพดีกว่ารักษาโรค – เก็บตกจาก Hospital ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 

   นิภาพร ศรีณรงค์สุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543-02)
   - พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ คันเร่งขับเคลื่อนสู่การปฏิรูประบบสุขภาพ - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมผลักดัน 2 ร่างกฎหมาย กู้ทุกข์คนไทย ตั้งกองทุนลดเหล้า บุหรี่ และสร้างเสริมสุขภาพ – วิจัยชี้ชัด สวัสดิการคนไทยวัยทองถึงเ ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 

   นิภาพร ศรีณรงค์สุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543-04)
   - การแพทย์ทางเลือก การตื่นตัวของประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพแบบผสมผสาน – โครงการคัดเลือกโรงพยาบาลชุมชนดีเด่น – เครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพคนทำงาน – ขจัดสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ สร้างมิติใหม่ระบบสุขภาพ – การเสวนาเรื่อง ครอบครัว ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 

   นิภาพร ศรีณรงค์สุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543-08)
   - สิทธิและหน้าที่ของคนไทยในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ – เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน โครงการแสวงหาต้นแบบโรงพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชน –สัมภาษณ์ นพ.บรรลุ ศิริพานิช อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชนของผลคือ... ...