Now showing items 1-8 of 8

  • How to improve use of essential medicines? 

   Niyada Kiatying-Angsulee; นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี (Health Systems Research Institute, 2020-01-29)
   How to improve use of essential medicines? by Niyada Kiatying-Angsulee in Prince Mahidol Award Conference 2020 side meeting; Ensuring effective access to essential medicines in Thai UHC. 29th January 2020, World Ballroom ...
  • การประเมินผลรูปแบบการทบทวนตำรับยา 

   วิชยา โกมินทร์ (หน่วยปฏิบัตัติการวิจัยัยเภสัชัชศาสตร์สังังคม (วจภส.), 2555)
   โครงการการประเมินผลรูปแบบการทบทวนทะเบียนตำรับยา (ส่วนที่ 3) เป็นโครงการศึกษาการดำเนินงานโครงการการพัฒนารูปแบบทบทวนทะเบียนตำรับยาและการนำไปสู่การปฏิบัติ (ส่วนที่ 2) ที่ดำเนินการโดยกองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ...
  • การวิจัยและพัฒนาระบบยาของไทยประมวลจากฐานข้อมูล กพย. 

   นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี; Niyada Kiatying-Angsulee (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552-08-26)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ข้อเสนอกรอบวิจัยเพื่อพัฒนาระบบยา “การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย” วันที่ 26-27 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร
  • การใช้ยา 

   นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี; Niyada-kiatying-angsulee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-08-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานระบบยาของประเทศไทย (ฉบับที่ 3) วันที่ 15-16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมตันจง พาการ์ ชั้น 8 โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ
  • นโยบายการขึ้นทะเบียนตำรับยาของประเทศไทย : พัฒนาการและการดำเนินงาน 

   นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี; Niyada Kiatying-Angsulee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเติมช่องว่างของความรู้เรื่องนโยบายขึ้นทะเบียนตำรับยาในประเทศไทย โดยใช้หลายวิธีการของงานวิจัยทางสุขภาพ และการวิเคราะห์นโยบายมาอธิบายร่วมกับการค้นคว้าทางเทคนิคด้านเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ...
  • ระบบยากับสุขภาพหญิงไทย : กรณีศึกษายาคุมกำเนิด 

   นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี; Niyada Kiatying-Angsulee; สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค; เยาวลักษณ์ อ่ำรำไพ; กรแก้ว จันทภาษา; สรชัย จำเนียรดำรงการ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   ระบบยากับสุขภาพหญิงไทย กรณีศึกษายาคุมกำเนิด รายงานการวิจัยที่จัดทำในเชิงบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายและสถานการณ์การใช้ยาคุมกำเนิดของไทย ภายใต้ระบบยา ตั้งแต่ขั้นตอนของการคัดเลือก การจัดหา การกระจายและการใช้ยา ...
  • รื้อสร้างองค์ความคิดผู้หญิงกับสุขภาพ เล่ม 1 

   พิมพวัลย์ บุญมงคล; กฤตยา อาชวนิจกุล; เพ็ญจันทร์ ประดับมุข; จินตนา ยูนิพันธุ์; มัลลิกา มัติโก; นภาภรณ์ หะวานนท์; สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค; นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี; สุวิภา บุณยะโหตระ; อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม; ศิริพร จิรวัฒน์กุล; นาถฤดี เด่นดวง; กนกวรรณ ธราวรรณ; อรพรรณ เมธาดิลกกุล; ศิริอร สินธุ; เอื้อมพร ทองกระจาย; โชติมา กาญจนกุล; มัทนา เชตมี (เครือข่ายผู้หญิงกับสุขภาพ ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541)
  • รื้อสร้างองค์ความคิดผู้หญิงกับสุขภาพเล่ม 2 

   พิมพวัลย์ บุญมงคล; กฤตยา อาชวนิจกุล; เพ็ญจันทร์ ประดับมุข; จินตนา ยูนิพันธุ์; มัลลิกา มัติโก; นภาภรณ์ หะวานนท์; สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค; นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี; สุวิภา บุณยะโหตระ; อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม; ศิริพร จิรวัฒน์กุล; นาถฤดี เด่นดวง; กนกวรรณ ธราวรรณ; อรพรรณ เมธาดิลกกุล; ศิริอร สินธุ; เอื้อมพร ทองกระจาย; โชติมา กาญจนกุล; มัทนา เชตมี (ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541)