Now showing items 1-2 of 2

  • การออกแบบสภาพแวดล้อมสถานพยาบาลให้เอื้อต่อการเยียวยา ปีที่ 3 

   โกศล จึงเสถียรทรัพย์; Kosol Chungsatiansup; พุทธชาติ แผนสมบุญ; Phutthachat Phaensomboon; ธนวรรณ สาระรัมย์; Thanawan Sararum; นิรัชรา ลิลละฮ์กุล; Niratchara Lillahkul; หทัยกร กิตติมานนท์; Hataikorn Kittimanont (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-12)
   โครงการวิจัยเรื่องการออกแบบสภาพแวดล้อมสถานพยาบาลให้เอื้อต่อการเยียวยา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสำรวจสภาพของสิ่งแวดล้อมและศึกษารูปแบบการออกแบบโครงสร้าง/ภูมิสถาปัตยกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพและความปลอดภัยของผู้รับบริการ ...
  • สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จของงานอนามัยแม่และเด็ก ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 

   ศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล; Srivipa Leangpunsakul; นิรัชรา ลิลละฮ์กุล; จามรี สอนบุตร; พรชัย สิทธิศรัณย์กุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558)
   สถานการณ์อนามัยแม่และเด็ก 3 จังหวัดชายแดนใต้เข้าขั้นวิกฤติ อัตราส่วนมารดาตายสูงกว่าเป้าหมายระดับประเทศประมาณ 3 เท่า และสูงกว่าเป้าหมาย MDGs Plus เกือบ 2 เท่าตัว ผลการดำเนินงาน ต่ำกว่าเป้าหมายในเกือบทุกตัวชี้วัด ...