Now showing items 1-3 of 3

  • การพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดสมอง 

   สุภาพร มัชฌิมะปุระ; Supaporn Muchimapura; จินตนาภรณ์ วัฒนธร; Jintanaporn Wattanathorn; สมศักดิ์ เทียมเก่า; Somsak Tiamkao; เทอดไทย ทองอุ่น; Terdthai Tongun; ปณคพร วรรณานนท์; Panakaporn Wannanont; วิภาวี ทูคำมี; Wipawee Tukum-mee; กรรณิการ์ คงบุญเกียรติ; Kannikar Kongbunkiat; นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์; Narongrit Kasemsap; นิศา วรสูต; Nisa Vorasoot; ธนากร ปัญญา; Thanakorn Panya (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565)
   โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งด้านสาธารณสุขส่งผลกระทบอย่างมากต่อค่าใช้จ่ายสาธารณสุขรายปีและคุณภาพชีวิตของประชากรตลอดจนผลิตภาพของประเทศ อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพในการรักษาภาวะดังกล่าวยังคงจำกัดเนื่องจากผู้ป่วยจากโ ...
  • การพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับแพทย์และทีมสุขภาพในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในเขต 7 ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น 

   กรรณิการ์ คงบุญเกียรติ; Kannikar Kongbunkiat; สมศักดิ์ เทียมเก่า; Somsak Tiamkao; นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์; Narongrit Kasemsap; นิศา วรสูต; Nisa Vorasoot (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-09)
   ภูมิหลังและเหตุผล โรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลันเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย ทีมสุขภาพจะใช้ข้อมูลจากแนวเวชปฏิบัติของประเทศในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งแนวเวชปฏิบัติดั้งเดิมจะอยู่ในรูปแบบสิ่งพิมพ์หรือไฟล์ pdf ...
  • การพัฒนาแบบบันทึกข้อมูลทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบไฟเออร์ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันชนิดขาดเลือด 

   นิศา วรสูต; Nisa Vorasoot; ธนภพ ณ นครพนม; Thanaphop Na Nakhonphanom; นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์; Narongrit Kasemsap; กรรณิการ์ คงบุญเกียรติ; Kannikar Kongbunkiat; สมศักดิ์ เทียมเก่า; Somsak Tiamkao (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-12)
   การบันทึกข้อมูลสุขภาพในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มีความสำคัญต่อการนำข้อมูลไปประมวลผลและแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัย การดูแลรักษาต่อเนื่องและการวิจัย ซึ่งปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในประเทศไทยยังทำได้จำกัดเน ...