Now showing items 1-1 of 1

    • กลไกการบริหารระบบสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไทย 

      ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล; Thipaporn Portawin; นุชนารถ ยูฮันเงาะ; Natchanat Yahan-ngow (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
      รายงานการวิจัยเรื่อง “กลไกการบริหารระบบสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไทย” เป็นส่วนหนึ่ง ในชุดโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายผู้สูงอายุไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) วิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการ บ ...