Now showing items 1-2 of 2

  • การวิจัยภาพอนาคตของระบบการชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย 

   นเรศ ดำรงชัย; เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู; สุรชัย สถิตคุณารัตน์; พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์; พิสิษฐ์พล กลิ่นบัวแก้ว; กิตติพงษ์ เกิดน้อย (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, 2553)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาภาพอนาคตของระบบการชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย และพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาประเด็นด้านกฎหมายและระบบการชันสูตรพลิกศพที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยคณะผู้วิจัยได้การผนวกวิธีการมองอน ...
  • งานวิจัยด้านสุขภาพ เปลี่ยนชีวิตคนไทยอย่างไร 

   นเรศ ดำรงชัย (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS), 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี