Now showing items 1-2 of 2

  • การวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ของนโยบายคลินิกหมอครอบครัว 

   สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย; ณัฏฐิญา ค้าผล; น้ำฝน ศรีบัณฑิต; ยศ ตีระวัฒนานนท์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-09)
   ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนไทยเข้าถึงการบริการสุขภาพที่จำเป็น อันจะนำไปสู่สุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในอนาคต การให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเป็นกลไกและยุทธศาสตร์ที่ส ...
  • ฐานข้อมูลการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ : การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ 

   ณัฏฐิญา ค้าผล; ระพีพรรณ ฉลองสุข; เยาวลักษณ์ อ่ำรำไพ; สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย; ผกามาศ ไมตรีมิตร; น้ำฝน ศรีบัณฑิต (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-06)
   การประเมินเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้กำหนดนโยบายในการจัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามปัญหาในการเข้าถึงงานวิจัยและความรู้ความเข้าใจในงานด้านการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ...