Now showing items 1-2 of 2

  • การทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2545-2550 

   วิพรรณ ประจวบเหมาะ; วรรณภา ศรีธัญรัตน์; ผ่องพรรณ อรุณแสง; ประเสริฐ อัสสันตชัย; วรเวศม์ สุวรรณระดา; ศศิพัฒน์ ยอดเพชร; ศิริวรรณ ศิริบุญ; รัชพันธุ์ เชยจิตร; คมคาย บุญเสริมสุข; บรรลุ ศิริพานิช; ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.), 2552-06)
   การทบทวนองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุครั้งนี้จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมและสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2545-2550 หลังจากได้ประกาศใช้แผนผู้สูงอายุแห่งชาติมาแล้ว 5 ปีซึ่งนักวิจัย นักวิชาการจากหลายสถาบัน ...
  • สร้างกาย-ใจให้แข็งแรง : คู่มือดูแลตนเองของผู้สูงวัยพร้อมข้อมูลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ควรรู้ 

   บรรลุ ศิริพานิช (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2553-06)
   ในช่วง 20 ปีก่อนปัญหาเรื่องผู้สูงวัยยังไม่เด่นชัด บ้านเรามีผู้สูงอายุก็จริงแต่ยังไม่มาก เราจึงไม่เห็นความสำคัญของการเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยนี้เท่าไรนัก กระทั่งปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (ประชากรอายุเดินกว่า 60 ...