Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนาการดูแลคนพิการในชุมชนโดยใช้ข้อมูลสมรรถนะคนพิการ 

      นริสา วงศ์พนารักษ์; Narisa Wongpanarak; ศิรินาถ ตงศิริ; Sirinart Tongsiri; บังอร กุมพล; Bungon Kumphon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-03)
      การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมผ่านแนวคิดฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนในการขับเคลื่อนงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดูแลคนพิการในชุมชน โดยใช้ข้อมูลสมรรถนะคนพิการร่วมกับการศึกษาความรู้และทัศนคติต่อการดูแลคนพิการ การดำเนินการมี ...