Now showing items 1-1 of 1

    • บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในการปฏิรูประบบสุขภาพ 

      บัณฑร อ่อนดำ; Banthorn Oundum (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
      การศึกษาเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและบทบาทเกี่ยวกับการปฏิรูประบบสุขภาพขององค์กรพัฒนาเอกชน โดยศึกษาเครือข่ายขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน พัฒนากลุ่มเป้าหมายเฉพาะหรือพัฒนาสังคมโดยส่วนรวม ...