Now showing items 1-1 of 1

    • การอุปถัมภ์รายการศิลปวัฒนธรรมโดยบรรษัทบุหรี่ข้ามชาติ 

      หทัย ชิตานนท์; บัวรัตน์ ศรีนิล; ศิริชัย ศิริกายะ; อำนาจ เย็นสบาย (2008-12-04)
      การอุปถัมภ์รายการศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยบรรษัทข้ามชาติในประเทศไทย ภายใต้หน้าฉากของการสร้างภาพลักษณ์ของการแสดงการตอบแทนคืนกำไรให้สังคม แต่หลังฉากเป็นการใช้กลยุทธ์แอบแฝงด้านการตลาดอันแยบยลหรือไม่นั้น ได้รับการติดตามและยับย ...