Now showing items 1-2 of 2

  • การได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 กับการฟ้องร้องคดีแพ่ง 

   บุญศักดิ์ หาญเทอดสิทธิ์; Boonsak Hanterdsith (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-06)
   หลังจากพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มีผลบังคับใช้ จำนวนผู้ขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา ๔๑ มีมากขึ้นทุกปี ซึ่งยังเป็นที่สงสัยว่าอัตราการฟ้องร้องลดลงหรือไม่ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาผ ...
  • พยานหลักฐานทางนิติพิษวิทยาจากผู้ป่วยที่ได้รับพิษ 

   บุญศักดิ์ หาญเทอดสิทธิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-03)
   ผู้ป่วยซึ่งเข้ามารักษาในโรงพยาบาลส่วนหนึ่งเป็นผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ ไม่ว่าจะเป็นกรณีกินยาเพื่อฆ่าตัวตาย อุบัติเหตุ หรือถูกวางยาพิษ ตายหรือไม่ตายก็ตาม การดูแลรักษาผู้ป่วยเหล่านี้จะมีประเด็นทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ...