Now showing items 1-1 of 1

    • สภาพการทำงานนอกระบบกับปัญหาสุขภาพ : กรณีศึกษาการทำงานอุตสาหกรรมอยู่กับบ้าน 

      เบ็ญจา จิรภัทรภิมล; Benja Jirapatpimol; กรรณิการ์ เล็กบุญญาสิน; นลินี ตันธุวนิตย์; มาลี สิทธิประเสริฐ; บุญสม น้ำสมบูรณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
      สภาพการทำงานนอกระบบกับปัญหาสุขภาพ: กรณีศึกษาการทำงานอุตสาหกรรมอยู่บ้าน งานศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้กรอบคิดทางด้านสังคมวิทยาอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การจัดการอุตสาหกรรมและแรงงาน ในการศึกษาได้เลือกก ...