Now showing items 1-1 of 1

    • โครงการจัดตั้งเครือข่ายคลินิกเบาหวานโดยพยาบาล ในศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร 

      วิโรจน์ ตันติโกสุม; พิมล พันธุ์วิไล; พวงพกา กรีทอง; อุบล ตุลยากร; วัลยา ตูพาณิช; พิสมัย พิทักษาวรากร; ปชาณัฏฐ์ ตันติโกสุม (แผนงานร่วมสร้างเสริมสุขภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ผรส.), 2551)
      วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนารูปแบบคลินิกเบาหวานที่ดำเนินงานโดยพยาบาลในอันที่จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างรอบด้านตามมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนในศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร วิธีการศึกษา: การศึกษานี้เป็นการ ...