Now showing items 1-1 of 1

    • การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในแรงงานต่างชาติ 

      ประชา ภูมิพาณิชย์ (2540)
      การควบคุมจดทะเบียนแรงงานต่างชาติที่ลักลอบเข้ามาทำงานและการควบคุมป้องกันโรคติดต่อแก่แรงงานดังกล่าวยังเป็นเรื่องใหม่ที่ยังขาดการวางแผนจัดระบบและเตรียมความพร้อม การฝึกอบรม การประสานงานและการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะหน่วยงานภาค ...