Now showing items 1-7 of 7

  • การตรวจสอบคุณภาพการให้รหัสโรคสำหรับการจ่ายชดเชยค่าบริการผู้ป่วยในของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

   กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-12)
  • การบริหารระบบ (System administration) 

   วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์; อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล; ชูชัย ศรชำนิ; เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ; วิโรจน์ ณ ระนอง; ศรชัย เตรียมวรกุล; เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   เอกสารและบทวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับระบบหลักประกันสุขภาพเล่มนี้ เป็นบทสังเคราะห์ทางวิชาการที่จะนำเข้าสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักวิชาการที่หลากหลายในการประชุมวิชาการ พลังปัญญา : สู่การพัฒน ...
  • การพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล 

   ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์; Pattapong Kessomboon; ศุภสิทธิ์ พรรณารุโรทัย; วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒน์วงศ์; ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล; มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์; Khon Kaen University. Faculty of Medicine (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   แม้ว่าปัญหาเรื่องภาวะที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาล จะเกิดขึ้นมานานแล้ว แต่ปัจจุบันสังคมไทยมีความตื่นตัวในเรื่องนี้กันมากขึ้น เพราะเริ่มมีการฟ้องศาลเพื่อให้มีการชดเชยความเสียหายและสื่อม ...
  • ประมาณการค่าใช้จ่ายของชุดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานทางสาธารณสุข สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานครอบคลุมบริการการแพทย์ทุกอย่างที่ให้แก่ ผู้ที่สังคมต้องช่วยเหลือเกื้อกูล 

   ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai; ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1996)
   ประมาณการค่าใช้จ่ายของชุดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานทางสาธารณสุขสิทธิประโยชน์ ขั้นพื้นฐานครอบคลุมบริการการแพทย์ทุกอย่างที่ให้แก่ ผู้ที่สังคมต้องช่วยเหลือเกื้อกูลวัตถุประสงค์การศึกษานี้เพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งภาครัฐและ ...
  • ระบบการจัดกลุ่มผู้รับบริการของออสเตรเลียให้บทเรียนอะไรแก่ไทยบ้าง 

   ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล; ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย (2538)
   รายงานฉบับนี้เป็นการสรุปการดูงานด้านระบบแบ่งกลุ่มผู้รับบริการ และกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2538 การดูงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกระทรวงสาธาร ...
  • ราคากลางค่ารักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ 

   ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์; Supachai Kunaratanapruk; ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล; อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; พรพัจน์ กิ่งแก้ว (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1996)
   ราคากลางค่ารักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถการวิจัยราคากลางค่ารักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ ได้นำข้อมูลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกที่ประสบอุบัติเหตุจากสาเหตุต่าง ๆ จากโรงพยาบาลรัฐและเอกชน 33 แห่งทั่วประเทศ ได้กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยใน ...
  • ราคากลางผู้ประสบภัยจากรถโดยกลุ่มวิจัยโรคร่วม: จะได้ประโยชน์หรือ 

   ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai; ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์; Supachai Kunaratanapruk; ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล; Pradit Wongkanaratakul; อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul; พรพัจน์ กิ่งแก้ว; Pornpat Kingkaew (2537)
   เงินเบี้ยประกันสำหรับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมียอดไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปี เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศที่ให้โอกาสภาคเอกชนค้ากำไรเข้ามาบริหารกองทุนสาธารณะ ซึ่งบังคับให้เจ้าของรถทุกคันต้องจ่ายเบี้ยประกัน ...