Now showing items 1-10 of 10

  • การจัดการความรู้ยาไทยและยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลชุมชน 

   จิราพร ลิ้มปานานนท์; รัชนี จันทร์เกษ; สุรัตนา อำนวยผล (สถาบันสุขภาพวิถีไทย, 2552-08)
   หนังสือ “การจัดการความรู้ยาไทยและยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลชุมชน” นี้ เป็นผลลัพธ์ของโครงการการจัดการความรู้ยาไทยและยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งนอกจากการทบทวนการศึกษาแล้ว ยังมีการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ผู้ที ...
  • การทบทวนสถานการณ์เพื่อนำสู่การร่างธรรมนูญสุขภาพมาตรา 47 (7) ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก 

   ประพจน์ เภตรากาศ (2551)
   การขับเคลื่อนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ เพื่อนำมาสู่การกำหนดเป็นสาระบัญญัติในธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ ได้เริ่มอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการอย่างมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง โดยยึดแนวความคิดสามเหลี่ยมเขยี้อนภูเขาของนายแพทย์ ประเวศวะสี ...
  • การพัฒนากำลังคน ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท 

   สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; ประพจน์ เภตรากาศ (สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2551-03)
   การพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก การส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรจากรายการบัญชียาสมุนไพร พ.ศ.2549 เป็นประเด็นทางยุทธศาสตร์ในแผนยุทธ์ศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท พ.ศ.2550-2554 ...
  • คู่มือการนวดไทยเพื่อเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ 

   สำลี ใจดี; พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; วันดี โภคะกุล; ประพจน์ เภตรากาศ; รัชนี จันทร์เกษ; สุดารัตน์ สุวรรณพงศ์; สุพัตรา สันทนานุการ (สถาบันสุขภาพวิถีไทย, 2552-08)
   คู่มือการนวดไทยเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำความรู้ไปใช้ในการนวดตนเอง เพื่อให้มีสุขภาพดี ป้องกันอาการต่างๆ อันเนื่องจากสภาวะความเสื่อมตามวัย คู่มือการนวดไทยเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ...
  • คู่มือการนวดไทยเพื่อเสริมสร้างสุขภาพเด็กพิการ 

   สุดารัตน์ สุวรรณพงศ์; ประพจน์ เภตรากาศ; รัชนี จันทร์เกษม (สถาบันสุขภาพวิถีไทย, 2552)
   การนวดไทย เป็นศาสตร์และศิลป์ในการดูแลสุขภาพของชนชาติไทยสืบทอดมาช้านานจากการสั่งสมประสบการณ์จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งจนมีหลักในการปฏิบัติ และวิธีการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การนวดไทยเป็นการดูแลสุขภาพ โดยอาศัยการสัมผัส ...
  • บทสรุปภูมิปัญญาท้องถิ่นกับระบบสุขภาพชุมชน 

   ประพจน์ เภตรากาศ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-01-18)
  • สถานการณ์การบริการและกำลังคนผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ 

   รัชนี จันทร์เกษ; ประพจน์ เภตรากาศ; จิราพร ลิ้มปานานนท์ (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2552)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของข้อมูลการบริการและกำลังคนผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐในส่วนภูมิภาค วิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการเพื่อทราบสถานการณ์การให้บริการการแพทย์แผนไทย ...
  • สถานการณ์การใช้ยาไทยและยาจากสมุนไพรในระบบข้อมูล 18 แฟ้มของสถานีอนามัยทั่วประเทศ 

   รัชนี จันทร์เกษ; วิชัย จันทร์กิติวัฒน์; ประพจน์ เภตรากาศ (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2552)
   วัตถุประสงค์ 1. ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ ภาพรวมของการใช้ยาไทยและยาสมุนไพรในระดับสถานีอนามัย จากฐานข้อมูลระบบข้อมูลผู้ป่วยรายบุคคล (Individual Medical Record) ของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสถานีอนามัย ในรูปแบบขอ ...
  • สถานการณ์หมอพื้นบ้านในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย 

   รัชนี จันทร์เกษ; ประพจน์ เภตรากาศ; วิชัย จันทร์กิติวัฒน์ (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2552)
   ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 มาตรา 13 กำหนดให้อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นนายทะเบียนกลาง และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นนายทะเบียนจังหวัด มีหน้าที่ร่วมก ...
  • แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2552-2554 เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท (2550-2554) 

   วิชัย โชควิวัฒน; สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; อำพล จินดาวัฒนะ; สำลี ใจดี; พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; ประพจน์ เภตรากาศ; ดารณี อ่อนชมจันทร์; รัชนี จันทร์เกษ (สถาบันสุขภาพวิถีไทย, 2552-08)
   แม้เราจะเรียกตัวเองว่าชนชาติไทย ซึ่งมีนัยหมายถึงชนชาติที่รักอิสระเสรี และเราสามารถรักษาเอกราชของเรามาได้อย่างยาวนาน แม้จะเคย “เสียกรุง” สองครั้งในสมัยอยุธยา แต่เราก็สามารถกู้เอกราชคืนมาได้ในเวลาไม่นานนัก โดยครั้งแร ...