Now showing items 1-1 of 1

    • พฤติกรรมสุขภาพตามนโยบาย 6 อ. ของประชาชน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

      ประพันธ์ สุนทรปกาสิต; Prapant Soontornpagasit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
      การศึกษาเพื่อหาความรู้และการปฏิบัติตามนโยบาย 6 อ. สร้างสุขภาพ ใช้เครื่องมือที่ศึกษาแบบสัมภาษณ์ของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ค่าความเชื่อมั่น 0.70) วิเคราะห์ข้อมูลสถิติพรรณนา และสถิตินุมาน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเ ...