Now showing items 1-1 of 1

    • การจัดทำแบบจำลองรายจ่ายสุขภาพ 

      ดาว มงคลสมัย; Dow Mongkolsmai; สมชาย สุขสิริเสรีกุล; เพลินพิศ สัตย์สงวน; ประภัสสร เลียวไพโรจน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
      การจัดทำแบบจำลองรายจ่ายสุขภาพรายงานฉบับนี้เป็นการทบทวนงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายสุขภาพ และการสร้างแบบจำลองรายจ่ายสุขภาพของไทย จากการทบทวนงานวิจัยต่างๆ สามารถแบ่งกลุ่มงานที่ศึกษาเรื่องรายจ่ายด้านสุขภาพออกเป็น ...