Now showing items 1-3 of 3

  • ข้อเสนอเพื่อการกระจายกำลังคนและการปฏิรูปค่าแรงในระบบประกันสุขภาพภาครัฐ 

   ประวิ อ่ำพันธ์ุ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-10-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย (ครั้งที่ 2) : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 ...
  • ประสบการณ์การดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ 

   กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์; Krisada Ruangareerat; เจริญ เสรีรัตนาคร; บุญเติม ตันสุรัตน์; ประวิ อ่ำพันธ์ุ; ปรีดา แต้อารักษ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
  • ลักษณะปัญหาการรับบริการสุขภาพภายใต้ระบบประกันสุขภาพต่างๆ 

   วิจิตร ระวิวงศ์; Wichit Rawiwong; ชาย ธีระสุต; ประวิ อ่ำพันธ์ุ; ทิพากรณ์ โพธิ์ถวิล; ธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   ลักษณะปัญหาการรับบริการสุขภาพภายใต้ระบบประกันสุขภาพต่าง ๆ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์สภาพปัญหาของผู้รับบริการภายใต้ระบบประกันสุขภาพ 5 ระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันและผู้รับบริการที่อยู่นอกระบบประกันสุขภาพ 2) ...