Now showing items 1-2 of 2

  • การเตรียมพร้อมและการจัดการตอบโต้การระบาดของโควิด-19 ในศาสนสถาน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย; Jittaporn Mongkonkansai; จำนงค์ ธนะภพ; Chamnong Thanapop; ศศิธร ธนะภพ; Sasithorn Thanapop; วาริท เจาะจิตต์; Warit Jawjit; ธนพร คำพยา; Tanaporn Khamphaya; อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม; Uraiwan Madardam; จิรพัฒน์ นาวารัตน์; Jiraphat Nawarat; ประเสริฐ มากแก้ว; Prasert Makkaew; จารุภา เลขทิพย์; Charupa Lektip; นิธิมา หนูหลง; Nitima Nulong; นพดล ปรีชา; Nopadol Precha (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-04)
   ศาสนสถาน เป็นสถานที่หนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้เคารพและศรัทธาได้เข้ามาประกอบดำเนินกิจกรรมสำคัญทางศาสนา ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มของประชาชนจำนวนมาก ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ได้มากขึ้น การศึกษานี้เป็น ...
  • แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและการตอบโต้การระบาดของโควิด-19 ในศาสนสถาน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย; Jittaporn Mongkonkansai; จำนงค์ ธนะภพ; Chamnong Thanapop; ศศิธร ธนะภพ; Sasithorn Thanapop; วาริท เจาะจิตต์; Warit Jawjit; ธนพร คำพยา; Tanaporn Khamphaya; อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม; Uraiwan Madardam; จิรพัฒน์ นาวารัตน์; Jiraphat Nawarat; ประเสริฐ มากแก้ว; Prasert Makkaew; จารุภา เลขทิพย์; Charupa Lektip; นิธิมา หนูหลง; Nitima Nulong; นพดล ปรีชา; Nopadol Precha (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565)
   ศาสนสถาน เป็นสถานที่หนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้เคารพและศรัทธาได้เข้ามาประกอบดำเนินกิจกรรมสำคัญทางศาสนา ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มของประชาชนจำนวนมากทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ได้มากขึ้น จากการศึกษา ...