Now showing items 1-3 of 3

  • Strategic research on community-based health promotion for Thai elderly 

   ประเสริฐ อัสสันตชัย; Prasert Assantachai (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-07-22)
   ผลจากความก้าวหน้าทางด้านสาธารณสุขและการแพทย์ของประเทศ ทำให้อายุคาด เฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้นตลอดช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายเพื่อการให้บริการ สุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุก็เพิ่มขึ้นตามความก้าวหน้าด้านการรักษาพยาบาลตลอดเวลา ...
  • การทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2545-2550 

   วิพรรณ ประจวบเหมาะ; วรรณภา ศรีธัญรัตน์; ผ่องพรรณ อรุณแสง; ประเสริฐ อัสสันตชัย; วรเวศม์ สุวรรณระดา; ศศิพัฒน์ ยอดเพชร; ศิริวรรณ ศิริบุญ; รัชพันธุ์ เชยจิตร; คมคาย บุญเสริมสุข; บรรลุ ศิริพานิช; ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.), 2552-06)
   การทบทวนองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุครั้งนี้จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมและสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2545-2550 หลังจากได้ประกาศใช้แผนผู้สูงอายุแห่งชาติมาแล้ว 5 ปีซึ่งนักวิจัย นักวิชาการจากหลายสถาบัน ...
  • การบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุไทยในระดับปฐมภูมิ 

   ประเสริฐ อัสสันตชัย (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2552-06)