Now showing items 1-1 of 1

    • การศึกษาการดำเนินโรคและผลลัพธ์ทางคลินิกของโรคไตเรื้อรังในประชากรไทย 

      อติพร อิงค์สาธิต; ชัยรัตน์ ฉายากุล; อำนาจ ชัยประเสริฐ; ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์; ทวี ศิริวงศ์; พรเพ็ญ แสงถวัลย์; วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข; วรางคณา พิชัยวงศ์; ไกรวิพร เกียรติสุนทร; พงศธร คชเสนี; รัตนา ชวนะสุนทรพจน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560)
      โรคไตเรื้อรังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของชาติที่สำคัญ ดังนั้นสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยได้ดำเนินโครงการวิจัยในระดับประเทศใน 10 จังหวัดครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อคัดกรองผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (Thai SEEK study: Screening ...