Now showing items 1-1 of 1

    • การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 : สุขภาพเด็ก 

      ลัดดา เหมาะสุวรรณ; วิชัย เอกพลากร; นิชรา เรืองดารกานนท์; ปราณี ชาญณรงค์; ภาสุรี แสงศุภวานิช; วราภรณ์ เสถียรนพเก้า; ศักดา พรึงลำภู; หทัยชนก พรรคเจริญ; สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ (สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย, 2554)
      การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย เป็นการสำรวจที่ครอบคลุมถึงการสัมภาษณ์ การตรวจร่างกายและการตรวจสารตัวอย่างด้วย ทำให้การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยได้ข้อมูลที่มีจุดแข็งคือ เป็นข้อมูลสถานะสุขภาพของประชาชนที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นข้อมู ...