Now showing items 1-3 of 3

  • ความแตกต่างของการตายในผู้สูงอายุไทยตามลักษณะประชากร เศรษฐกิจสังคม และสถานะสุขภาพ 

   ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์; Pattama Vapattanawong; อุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ; Uthaithip Rakchanyaban; ปราโมทย์ ประสาทกุล; Pramote Prasartku; เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม; Yawarat Porapakkham; วิชัย เอกพลากร; Wichai Aekplakorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   การศึกษาตรวจสอบความแตกต่างของการตายของผู้สูงอายุไทยอายุ 60 ปีขึ้นไป ตามลักษณะประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ในช่วง พ.ศ. 2547-2549 จากข้อมูล 2 แหล่งที่เชื่อมโยงกัน ได้แก่ ข้อมูลผลการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโด ...
  • คู่มือการสร้างตารางชีพระดับจังหวัด 

   ปราโมทย์ ประสาทกุล; ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์; อุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ; นวรัตน์ เพ็ชรเจริญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545-08)
  • ดัชนีวัดภาวะสุขภาพ : กลุ่มดัชนีพื้นฐานทางประชากร 

   ปราโมทย์ ประสาทกุล; Pramote Prasartkul; Patama Vapattanawong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   ดัชนีชี้วัดสุขภาพเล่มนี้ เป็นการรวบรวมกลุ่มดัชนีพื้นฐานทางประชากร ซึ่งมีความสำคัญในการวัดภาวะสุขภาพใน 2 ลักษณะ คือ 1. นำมาสร้างเป็นดัชนีทางประชากรเพื่อชี้วัดขนาด โครงสร้าง และการเปลี่ยนแปลงของประชากร 2. ใช้ข้อมูลประชากรเ ...