Now showing items 1-1 of 1

    • โรคอ้วนในวิชาชีพแพทย์ 

      ปริชมน พันธุ์ติยะ; Parichamon Puntiya (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-03-31)
      ปัจจุบัน โรคอ้วนเป็นปัญหาสำคัญทั้งของโลกและในประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากความชุกของโรคอ้วนที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี แม้ว่าแพทย์จะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดูแลสุขภาพของประชาชน แต่กลับพบว่าแพทย์ที่มีภาวะน้ำหนักเกินมีมากถึงร้อยละ ...