Now showing items 1-4 of 4

  • การศึกษาภาพอนาคตและเส้นทางสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืนของประเทศไทย 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; นเรศ ดํารงชัย; ปวรภัส โพธิสุข; โสภิดา ทองโสภิต; พลพิบูล สตางค์พุฒิ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-11)
   จากการทบทวนสถานการณ์ในระบบหลักประกันสุขภาพของไทยพบว่าประเทศไทยประสบความสําเร็จในการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้แก่ประชาชนอย่างดีในระดับหนึ่ง หากพิจารณาผลสัมฤทธิ์เชิงนโยบายพบว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา นโยบายการขยายหลักประ ...
  • การสร้างภาพอนาคตระบบและเส้นทางสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย 

   นเรศ ดํารงชัย; ปวรภัส โพธิสุข; จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), 2551-10)
   การสร้างภาพอนาคต (scenario) เป็นวิธีการมองอนาคต (foresight) อย่างหนึ่งที่มีรากฐานมาจากวิธีการเดียวกันของ future study แต่มีที่จุดเด่นของการมองอนาคตแบบ foresight กล่าวคือเน้นให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมและพยายามประมวลควา ...
  • การสํารวจความคิดเห็น ด้วย Real Time Delphi 

   นเรศ ดํารงชัย; ปวรภัส โพธิสุข; จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), 2551-10)
   ในการสร้างหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการสุขภาพ มีวิวัฒนาการมาโดยลําดับ ซึ่งพบว่ามีทั้งความสําเร็จ ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคที่กล่าวถึงในวงกว้างทั้งในแวดวงวิชาการและแวดวงประชาคม หลายประเด็นม ...
  • บทสรุปรายงานวิจัยการสร้างภาพอนาคตระบบและเส้นทางสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; นเรศ ดํารงชัย; ปวรภัส โพธิสุข; โสภิดา ทองโสภิต; พลพิบูล สตางค์พุฒิ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-10)
   การสร้างภาพอนาคต (scenario) เป็นวิธีการมองอนาคต (foresight) อย่างหนึ่งที่มีรากฐานมาจากวิธีการเดียวกันของ future study แต่มีที่จุดเด่นของการมองอนาคตแบบ foresight กล่าวคือเน้นให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมและพยายามประมวลควา ...