Now showing items 1-4 of 4

  • การตายตามเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล; ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2548-09)
   การตาย เป็นผลลัพธ์ของการพัฒนาด้านสาธารณสุข และเป็นผลพวงมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม ในทางหนึ่ง เป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของชีวิตให้ดีขึ้น ช่วยลดโอกาสในการสัมผัสปัจจั ...
  • ความแตกต่างของการตายระหว่างพื้นที่ 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล; ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2548)
   ความตาย เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในทางความเชื่อ หลายคนอาจจะมองว่า การตายเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วล่วงหน้า หรือเป็นผลมาจากกรรมเก่า ที่มนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อันเป็นไปตามธรรมชาติ หรือวิบากกรรมของแต่ละคน แต่ใน ...
  • ความแตกต่างของการตายในผู้สูงอายุไทยตามลักษณะประชากร เศรษฐกิจสังคม และสถานะสุขภาพ 

   ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์; Pattama Vapattanawong; อุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ; Uthaithip Rakchanyaban; ปราโมทย์ ประสาทกุล; Pramote Prasartku; เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม; Yawarat Porapakkham; วิชัย เอกพลากร; Wichai Aekplakorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   การศึกษาตรวจสอบความแตกต่างของการตายของผู้สูงอายุไทยอายุ 60 ปีขึ้นไป ตามลักษณะประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ในช่วง พ.ศ. 2547-2549 จากข้อมูล 2 แหล่งที่เชื่อมโยงกัน ได้แก่ ข้อมูลผลการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโด ...
  • คู่มือการสร้างตารางชีพระดับจังหวัด 

   ปราโมทย์ ประสาทกุล; ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์; อุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ; นวรัตน์ เพ็ชรเจริญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545-08)