Now showing items 1-2 of 2

  • การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล:ประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ 

   วัชรา ริ้วไพบูลย์; ปัทมา ศิริเวช; พรรณพิมล วิปุลากร; ชาติชาย มุกสง; แพรว เอี่ยมน้อย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-12)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยเป็นแผนงานวิจัยหนึ่งที่ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง มีสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) เป็นกลไกสำคัญ เมื่อรัฐบาลมีนโยบายในกา ...
  • พัฒนาการของระบบบริการ(Service development) 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; จเด็จ ธรรมธัชอารี; สุรจิต สุนทรธรรม; ปิยะนารถ จาติเกตุ; ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์; ปัทมา ศิริเวช; กันต์ เชิญรุ่งโรจน์; พิรัส ประดิษฐวณิช; เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   เอกสารและบทวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับระบบหลักประกันสุขภาพเล่มนี้ เป็นบทสังเคราะห์ทางวิชาการที่จะนำเข้าสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักวิชาการที่หลากหลายในการประชุมวิชาการ พลังปัญญา : สู่การพัฒน ...