Now showing items 1-2 of 2

  • การสื่อสารสุขภาพ 

   ปาจรีย์ ธนะสมบูรณ์กิจ (แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน (รสส.), 2550-05-01)
   แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน (รสส.) โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (พ.ศ. 2546-2551) เกิดขึ้นเพื่อพัฒนากลไกและความเป็นวิชาชีพของการสื่อสารสุขภาพ เพิ่มศักยภาพนักสื่อสารสุขภาพ รูปแบบวิธีการทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสุขภาพ ...
  • สถานการณ์การสื่อสารสุขภาพและนักสื่อสารสุขภาพ (พ.ศ. 2547-2548) 

   ปาจรีย์ ธนะสมบูรณ์กิจ; สุอังคณา แก้วบุญเรือง (อุษาการพิมพ์, 2548)
   ระบบสื่อสารสุขภาพนับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เพิ่มศักยภาพการรับรู้/เรียนรู้ในเรื่องสุขภาพ และรัฐจะต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนรับบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพทั่วถึง ซึ่งหมายรวมถึงการจัดระบบบริการข้อมูลข่า ...