Now showing items 1-2 of 2

  • การประเมินสถานการณ์อย่างเร็ว (Rapid Appraisal) โครงการพัฒนาการสื่อสารสาธารณะและขับเคลื่อนสังคมเพื่อป้องกันเอดส์ 

   ปาริชาต สถาปิตานนท์ (โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์, 2553-09)
   การประเมินสถานการณ์อย่างเร็ว (Rapid Appraisal) โครงการพัฒนาการสื่อสารสาธารณะและขับเคลื่อนสังคมเพื่อป้องกันเอดส์ เป็นการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสื่อสารสาธารณะและขับเคลื่อนสังคมเพื่อการป้อง ...
  • ศักยภาพของสื่อมวลชนในการสร้างเสริมสุขภาพ 

   ปาริชาต สถาปิตานนท์; Parichart Sathapitanon; กิตติ กันภัย; พัฒนพงส์ จาติเกตุ; ปิยะนารถ จาติเกตุ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของสื่อมวลชนในการนำเสนอประเด็นด้านสุขภาพในประเทศไทย โดยประกอบด้วยงานวิจัยย่อย จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ การทบทวนสถานภาพขององค์ความรู้ด้านสื่อมวลชนกับการสร้างเสริมสุขภาพที่มีเผยแพร่ใน ...