Now showing items 1-1 of 1

    • วิวัฒนาการของการควบคุมโรคเอดส์ในประเทศไทย : แบบอย่างของการ พัฒนาแนวคิดส่งเสริมสุขภาพ 

      วิพุธ พูลเจริญ; Wiput Phoolcharoen; ปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา; วิภา ภาวนาภรณ์; วรัญญา เตียวกุล; ชวลิต ตันตินิมิตรกุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
      วิวัฒนาการของการควบคุมโรคเอดส์ในประเทศไทย : แบบอย่างของการพัฒนาแนวคิดส่งเสริมสุขภาพการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์วิวัฒนาการของการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในประเทศไทย นับตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของโรคเอด ...