Now showing items 1-1 of 1

    • Melatonin aging/age-related neurodegeneration 

      ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์; Piyarat Govitrapong (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-07-21)
      ปัจจุบันทั่วโลกมีจำนวนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประเทศไทยก็เช่นกันปี 2012 มีประชากรสูงอายุ 11% , ปี 2050 เพิ่มเป็น 30% การที่มนุษย์มีอายุยืนยาวมากขึ้นนั้นอาจเป็นการบ่งชี้ ถึงความก้าวหน้าทางการแพทย์ ...