Now showing items 1-1 of 1

    • การใช้ต้นแบบเครื่องชี้วัดและระเบียบวิธีวัดประสิทธิภาพในสถานพยาบาล 

      ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์; เฉลิมพล แจ่มจันทร์; ครรชิต สุขนาค; ชาญวิทย์ ทระเทพ; วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ; ผลิดา ภูธรใจ; พัชนี ธรรมวันนา; นัฐนี บัณฑะวงศ์; สุพินดา สาทรกิจ (สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, 2552-06)
      การศึกษาวิจัยติดตามประเมินประสิทธิภาพสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลอื่นๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสถานพยาบาลของรัฐดังกล่าว ได้มีการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลที่ได้มาจ ...