Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนารูปแบบการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเพื่อชุมชนแห่งสุขภาพ : กรณีศึกษาภาคตะวันออก 

      สุนทราวดี เธียรพิเชฐ; Suntrawadee Tianpichet; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา; วารี กังใจ; จินตนา วัชรสินธุ์; Rawiwan Phaokhanha; Suwana Chataphasoet; Phongsri Kialoenapa; Wari Khangchai; Chintana Watcharasin (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546)
      การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบและรูปแบบการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเพื่อชุมชนแห่งสุขภาพ : กรณีศึกษาภาคตะวันออก มีกระบวนการวิจัย 5 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษาระบบบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ที่ศึกษา 2) การสร้างความเข้าใ ...