Now showing items 1-11 of 11

  • การกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในกลุ่มเกษตรกรจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน 

   ทิพวรรณ ประภามณฑล; Thiphawan Phaphamonthon; พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช; อัมพิกา มังคละพฤกษ์; สมศรี ปัทมพันธุ์; อำนาจ มีเวที; Pongtap Vivantanadej; Amphika Mangkalaprik; Somsri Phatamaphan; Amnat Meevattee (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547)
   การกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในกลุ่มเกษตรกรจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการวิจัยให้ได้ข้อมูลนำไปกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในกลุ่มเกษตรกรที่ใช้ส ...
  • การจัดทำมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ : ระยะที่ 1 การทบทวนกระบวนการกำหนดค่ามาตรฐาน 

   พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช; Pongtap Vivantanadej; รัชนี ไผทสิทธิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและวิเคราะห์กระบวนการกำหนดค่ามาตรฐานต่างๆ ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดทำค่ามาตรฐานที่ดีและเหมาะสมสำหรับประเทศไทย รูปแบบการศึกษา ได้แก่ ...
  • การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากอาคารสูงในเมืองเชียงใหม่ 

   พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช; Phongtape Wiwatanadate; วิลาวัณย์ เสนารัตน์; ชมนาด พจนามาตร์; ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์; ทิพวรรณ ประภามณฑล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากอาคารสูงในเมืองเชียงใหม่ การวิจัยศึกษาใน 4 มิติคือ สุขภาพกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ ทั้งด้านบวกและลบ โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ชนิดประเมินแบบเร็ว (Rapid ...
  • การประเมินระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจากหมอกควัน ในจังหวัดเชียงใหม่ 

   พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช; มยุรา วิวรรธนะเดช (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของระบบเฝ้าระวังสุขภาพที่เกิดจากปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพที่เกิดจากปัญหาหมอกควัน โดยมีวิธีการศึกษา ...
  • การประเมินระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจากหมอกควัน ในจังหวัดเชียงใหม่ (Policy Brief) 

   พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช; มยุรา วิวรรธนะเดช; Phongtape Wiwatanadate; Mayura Wiwatanadate (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552-05-12)
  • การประเมินระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจากหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ 

   พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช; Phongtape Wiwatanadate (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552-05-12)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมการพัฒนาระบบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จัดโดย ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและขับเคลื่อนระบบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนของ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ...
  • การพัฒนาระบบการเตือนภัยสุขภาพจากความร้อนแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนและระบบเฝ้าระวังโรคที่สัมพันธ์กับความร้อน 

   พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช; Phongtape Wiwatanadate; มยุรา วิวรรธนะเดช; Mayura Wiwatanadate; วันวิสาข์ ชูจิตร; Wanwisa Chujit; จุรีรัตน์ มัฎฐาพันธ์; Jureerat Matthaphan; ธารทิพย์ พรหมขัติแก้ว; Tharntip Promkutkao (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-05)
   โครงการนี้เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา 2 ระบบ ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เป็นแกนหลักในการดำเนินการ คือ ระบบเตือนภัยสุขภาพจากความร้อนและระบบเฝ้าระวังโรคท ...
  • การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้าง ในภาคเหนือ พ.ศ.2537-2538 : การศึกษาเชิงปริมาณ 

   อภินันท์ อร่ามรัตน์; Apinun Aramrat; พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช; กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร; อัญชลี สิงหเนตร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
   การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้าง ในภาคเหนือพ.ศ.2537-2538 : การศึกษาเชิงปริมาณการศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการร่วมมือวิจัยปัญหาดังกล่าว ทั่วประเทศ โดยใช้โครงร่างการวิจัยเดียวกันใช้แบบฟอร์มและวิธีการ ...
  • ระบบการเตือนภัยสุขภาพจากความร้อนแบบมีส่วนร่วมจากชุมชน 

   พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช; Phongtape Wiwatanadate; มยุรา วิวรรธนะเดช; Mayura Wiwatanadate; วันวิสาข์ ชูจิตร; Wanwisa Chujit; จุรีรัตน์ มัฎฐาพันธ์; Jureerat Matthaphan; ธารทิพย์ พรหมขัติแก้ว; Tharntip Promkutkao (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564)
   โปสเตอร์ “ระบบการเตือนภัยสุขภาพจากความร้อนแบบมีส่วนร่วมจากชุมชน” ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการเตือนภัยสุขภาพจากความร้อนแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนและระบบเฝ้าระวังโรคที่สัมพันธ์กับความร้อน สำหรับให้ความรู้การเตือนภัย ...
  • โรคลมร้อนหรือลมแดด (Heatstroke) ภัยใกล้ตัวที่ป้องกันได้ 

   พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช; Phongtape Wiwatanadate; มยุรา วิวรรธนะเดช; Mayura Wiwatanadate; วันวิสาข์ ชูจิตร; Wanwisa Chujit; จุรีรัตน์ มัฎฐาพันธ์; Jureerat Matthaphan; ธารทิพย์ พรหมขัติแก้ว; Tharntip Promkutkao (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564)
   เอกสารเผยแพร่ให้ความรู้ “โรคลมร้อนหรือลมแดด (Heatstroke) ภัยใกล้ตัวที่ป้องกันได้” ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการเตือนภัยสุขภาพจากความร้อนแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนและระบบเฝ้าระวังโรคที่สัมพันธ์กับความร้อน สำหรับให้ค ...
  • โรคลมร้อนหรือลมแดด (Heatstroke) ภัยใกล้ตัวที่ป้องกันได้ 

   พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช; Phongtape Wiwatanadate; มยุรา วิวรรธนะเดช; Mayura Wiwatanadate; วันวิสาข์ ชูจิตร; Wanwisa Chujit; จุรีรัตน์ มัฎฐาพันธ์; Jureerat Matthaphan; ธารทิพย์ พรหมขัติแก้ว; Tharntip Promkutkao (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564)
   แผ่นพับ “โรคลมร้อนหรือลมแดด (Heatstroke) ภัยใกล้ตัวที่ป้องกันได้” ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการเตือนภัยสุขภาพจากความร้อนแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนและระบบเฝ้าระวังโรคที่สัมพันธ์กับความร้อน สำหรับให้ความรู้การเตือนภั ...