Now showing items 1-5 of 5

  • การติดตามดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเภสัชกรชุมชน (ความดันโลหิตสูงและวัณโรคปอด) 

   พยอม สุขเอนกนันท์; Phayom Sukanaknan; อุษาศิริ ศรีสกุล; วิลาสินี หิรัญพานิช; มนสา สุนารัตน์; Usasiri Srisakul; Wilasinee Hirunphanit; Monsa Sunarat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   การติดตามดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (ความดันโลหิตสูง)โดยเภสัชกรชุมชน พบว่าการมีส่วนร่วมของเภสัชกรในการติดตามดูแลผู้ป่วยในชุมชนในประเทศไทย ยังไม่เป็นบทบาทที่ชัดเจนทั้งตัวเภสัชกรเองและวิชาชีพอื่น วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่ ...
  • การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการภายใต้กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประจำปีงบประมาณ 2554 ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น 

   ทิพย์กาญจน์ ศรีโพนทอง; Thipkarn Sriphonthong; พยอม สุขเอนกนันท์; Phayom Sookaneknun; ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง; Chanuttha Ploylearmsang; ณรงค์ อาสายุทธ; Narong Asayut (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-09)
   การลงทุนในโครงการสร้างเสริมสุขภาพยังคงมีคำถามเรื่องความคุ้มค่า งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการภายใต้กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยใช้รูปแบบซิป ประเมินเอกสารโครงการ ...
  • การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยเรื้อรังที่รับยาต่อเนื่องระหว่างร้านยาคุณภาพ และศูนย์แพทย์ชุมชน จังหวัดมหาสารคาม 

   พยอม สุขเอนกนันท์; ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช; บุษบา โทวรรณา; รัตนา เสนาหนอก; พีรยา สมสะอาด; อุกฤษฎ์ สนหอม; อภิสรา คำวัฒน์; Phayom Sookaneknun; Thananan Rattanachotpanit; Bussaba Thowanna; Rattana Senanok; Peeraya Somsaard; Ukrit Sonhorm; Apisara Kamwat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-03)
   บทบาทร้านยาที่ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างเป็นระบบเชื่อมต่อกับหน่วยบริการของรัฐยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิต ...
  • ความพร้อมและการตัดสินใจของร้านยาแหล่งฝึกในการร่วมให้บริการตามกรอบบริการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

   พยอม สุขเอนกนันท์; Phayom Sookaneknun; สุนทรี วัชรดำรงกุล; Suntaree Watcharadamrongkun; สันติภาพ สุขเอนกนันท์; Santiparp Sookaneknun; สุระรอง ชินวงศ์; Surarong Chinwong; สุชาดา สูรพันธุ์; Suchada Soorapan; วิวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์; Wiwat Thavornwattanayong; ปวีณา สนธิสมบัติ; Paweena Sonthisombat; Kornkaew Chanthapasa; กรแก้ว จันทภาษา; ทิพย์สุชน เอี่ยมสะอาด; Tipsuchon Aiamsa-ard; ธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์; Teerapong Monmaturapoj; มนทยา สุนันทิวัฒน์; Montaya Sunantiwat; อัญชลีพร หล่อสุวรรณกุล; Anchaleephorn Losuwannakun; เสถียร พูลผล; Sathian Phunpon; ณัฏฐกัลยา พิพิธวิทยา; Nuttakunlaya Pipitwitaya; กุลนิภา บุญศรี; Kulnipa Boonsri; คะนึงนิตย์ ชูช่วย; Kanuengnit Choochuay; ขัตติยะ มั่งคั่ง; Khattiya Mangkang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-03)
   บทบาทของร้านยาในปัจจุบันกำลังมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในเรื่องการให้บริการอย่างมีส่วนร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนความต่อเนื่องของการให้บริการ งานวิจัยนี้มีวัตถ ...
  • มุมมองของผู้บริหารต่อการนำร้านยาเข้าเชื่อมโยงกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

   วิวรรธน์ อัครวิเชียร; จีริสุดา คำสีเขียว; ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร; พิมลศรี แสงคาร์; พยอม สุขเอนกนันท์; Wiwat Arkaravichien; Jeerisuda Khumsikiew; Duangtip Hongsamoot; Pimolsri Sangkar; Phayom Sookaneknun (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   เนื่องจากการศึกษาความคิด และมุมมองของผู้บริหารอาจสะท้อนให้เห็นช่องทางการพัฒนาและกำหนดทางเดินได้ ผู้วิจัยงานนี้จึงดำเนินงานเพื่อศึกษาแง่คิดและมุมมองของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงร้านยาเอกชนให้เข้ามาร่วมบริการในระ ...