Now showing items 1-3 of 3

  • การสำรวจอนามัยของคนงานก่อสร้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

   บัณฑิต ถิ่นคำรพ; อรุณ จิรวัฒน์กุล; ศิริพร จิรวัฒน์กุล; บุญศรี ปราบณศักดิ์; พรทิพย์ คำพอ (2540)
   สืบเนื่องจากองค์ความรู้ด้านปัญหาสาธารณสุขในกลุ่มคนงานก่อสร้างมีน้อยมาก ขณะที่จำนวนคนงานเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ ทั้งยังมีการเริ่มเปิดรับแรงงานจากต่างชาติเข้ามาทำงานก่อสร้าง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมและสาธารณสุขที่สลับซั ...
  • ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   อรุณ จิรวัฒน์กุล; Aroon Chirawatkul; ศิริพร จิรวัฒน์กุล; บุญศรี ปราบณศักดิ์; พรทิพย์ คำพอ; บัณฑิต ถิ่นคำรพ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2538)
   Social and health problems of the construction workersin the northeastThe study of "Social and Health Problems of the Construction Workers in The Northeast" aims to describle social and health status of the workers. Both ...
  • สถานะสุขภาพของคนงานก่อสร้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   บัณฑิต ถิ่นคำรพ; อรุณ จิรวัฒน์กุล; ศิริพร จิรวัฒน์กุล; บุญศรี ปราบณศักดิ์; พรทิพย์ คำพอ (2540)
   คนงานก่อสร้าง เป็นกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายสูงมากกลุ่มหนึ่งและนับวันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะแรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างไรก็ตาม พบว่ายังมีการศึกษาเกี่ยวกับสถานะสุข ...