Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกรณีพิเศษ 

   พรประภา แกล้วกล้า; เสาวลักษณ์ ปลั่งเกียรติยศ (กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผ้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ, 2552-05)
   การศึกษาเพื่อพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกรณีพิเศษ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกรณีพิเศษ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกรณีพิเศษ ...
  • การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้สารระเหยที่เป็นเด็กและเยาวชนโดยใช้กระบวนการละคร 

   พรประภา แกล้วกล้า; ประภัสสร ปรีเอี่ยม; วงศวัฒน์ ปัญญาวุฒิวงศ์; กิ่งทอง พันทิอั้ว; วีรยา เรืองเจริญ (โครงการจัดการองค์ความรู้เรื่องยาเสพติด, 2552-05)
   การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้สารระเหยที่เป็นเด็กและเยาวชนโดยใช้กระบวนการละคร เป็นการวิจัยประเมินผลโดยใช้ตัวแบบเหตุผล ใช้วิธีการศึกษาเอกสาร ร่วมกับการลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์ การร่วมกิจกรรม ...