Now showing items 1-6 of 6

  • การทบทวนกระบวนทัศน์เรื่องความตายกับมิติแห่งสุขภาวะ 

   ธนา นิลชัยโกวิทย์; Tana Nilchaigowit; วริสรา กริชไกรวรรณ; วรรณา จารุสมบูรณ์; พรเลิศ ฉัตรแก้ว; Warisara Krikhaiwan; Wanna Jarusomboon; Pornlert Charkaeow (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   โครงการนี้เป็นหัวข้อหนึ่งของการศึกษาทบทวนกระบวนทัศน์สุขภาพซึ่งหยิบยกเอาประเด็นเรื่องความตายและการจัดการความตายขึ้นมาพิจารณา โดยคาดหวังว่าผลการศึกษานี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้คนในสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันมาทบทวนแนวค ...
  • การวิเคราะห์สถานการณ์ของการไม่สามารถจำหน่ายผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ และการพัฒนาแนวทางการเตรียมพร้อมจำหน่ายและส่งต่อผู้ป่วยขาลง ระยะที่ 1 

   ภรเอก มนัสวานิช; Bhorn-ake Manasvanich; พรเลิศ ฉัตรแก้ว; Pornlert Charkaeow; ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์; Pavika Sriratanaban; ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร; Lanchasak Attayakorn; ทิพย์พร สงวนทรัพย์; นวรัตน์ มีถาวร; Nawarat Meethavorn; ชลิดา อุทัยเฉลิม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558)
   ที่มาและความสำคัญ : ในสถานการณ์ปัจจุบัน การส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลระดับตติยภูมิยังมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐและโรงพยาบาลของโรงเรียนแพทย์มักมีความหนาแน่นของผู้ป่วยใน ค่อนข้างสูงโดยตลอด ทำให้ไม่สาม ...
  • การศึกษาและการประเมินความต้องการทางสุขภาพในเชิงระบาดวิทยาของกลุ่มโรคที่มีต่อ Hospice care ในประเทศไทย 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; พรเลิศ ฉัตรแก้ว; ภรเอก มนัสวานิช; สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล; ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์; ธนะภูมิ รัตนานุพงศ์; กนิษชานันท์ ช่วยเรือง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-03)
   การศึกษาและการประเมินความต้องการทางสุขภาพในเชิงระบาดวิทยาของกลุ่มโรคที่มีต่อ Hospice care ในประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อการพัฒนาระบบบริการเพื่อดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (Hospice care) ในประเทศไทย ...
  • ต้นแบบร่างข้อกำหนดของการจัดบริการขั้นต่ำที่จำเป็นและแนวทางการตรวจประเมินบริการในกลุ่มผู้ป่วยระยะท้าย 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; พรเลิศ ฉัตรแก้ว; ภรเอก มนัสวานิช; สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล; ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์; พรทิพย์ ปรีชาไชยวิทย์; พิมพ์ณิชา เทพวัลย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-04)
   การบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตในระยะท้าย (Hospice Care) เป็นการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบประคับประคอง โดยมิได้มีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อรักษาโรคของผู้ป่วยเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการให้การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ด้วยวิธีการรักษาแบบองค์รวม ...
  • บทสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบาย แนวทางการพัฒนา Hospice care ในประเทศไทย : ทางเลือกของการดูแลเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระยะท้าย 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; พรเลิศ ฉัตรแก้ว; ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์; สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล; ภรเอก มนัสวานิช; ธนะภูมิ รัตนานุพงศ์; พรทิพย์ ปรีชาไชยวิทย์; พิมพ์ณิชา เทพวัลย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-04)
   บทสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายว่าด้วย “แนวทางการพัฒนาการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย (Hospice care) ในประเทศไทย: ทางเลือกของการดูแลเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระยะท้าย” นี้ ได้ประมวลขึ้นจากข้อมูลสารสนเทศ และสถิติที่เกี่ยวข้องต่างๆ ...
  • สถานการณ์ Hospice care ในประเทศไทย 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; พรเลิศ ฉัตรแก้ว; ภรเอก มนัสวานิช; สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล; ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์; ธนะภูมิ รัตนานุพงศ์; พรทิพย์ ปรีชาไชยวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-04)
   การจัดบริการการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้ายสำหรับผู้ป่วยระยะท้ายในประเทศไทย ยังไม่เป็นที่รู้จักกันกว้างขวาง แต่มีพัฒนาการมาในระดับหนึ่งโดยเฉพาะในระบบบริการการดูแลสุขภาพของรัฐ บริบทของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในประเทศไทยมี ...