Now showing items 1-1 of 1

    • ปัจจัยต่อผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 

      พัฒนพงษ์ วงศ์กาฬสินธุ์; Pattanapong Wongkalasin (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
      การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาหายผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะบวกรายใหม่ในอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ที่ขึ้นทะเบียนรักษา ณ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ในช่วงเดือนตุลาคม 2547 ถึง กันยายน 2549 โดยใช้แบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ...