Now showing items 1-2 of 2

  • การโฆษณาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยสื่อมวลชน 

   พัฒนพงส์ จาติเกตุ; Phatnapong Chatiket (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   ปัจจุบันมีการโฆษณายากำจัดศัตรูพืชปรากฏอยู่ในสื่อมวลชนจำนวนไม่น้อย และเป็นที่น่ากังวลว่าจะทำให้เกษตรกรเชื่อ งานวิจัยเรื่องการโฆษณาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยสื่อมวลชนจึงเกิดขึ้นเพื่อค้นหาว่าเนื้อหาในการโฆษณานั้นเป็นอย่างไรบ้าง ...
  • ศักยภาพของสื่อมวลชนในการสร้างเสริมสุขภาพ 

   ปาริชาต สถาปิตานนท์; Parichart Sathapitanon; กิตติ กันภัย; พัฒนพงส์ จาติเกตุ; ปิยะนารถ จาติเกตุ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของสื่อมวลชนในการนำเสนอประเด็นด้านสุขภาพในประเทศไทย โดยประกอบด้วยงานวิจัยย่อย จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ การทบทวนสถานภาพขององค์ความรู้ด้านสื่อมวลชนกับการสร้างเสริมสุขภาพที่มีเผยแพร่ใน ...