Now showing items 1-3 of 3

  • การศึกษาการกระจายตัวของผู้ป่วยโรคระบาดในระบบข้อมูลสุขภาพด้วยการทำแผนที่ Dasymetric 

   พิมพ์พลอย เผือกพ่วง; Pimploy Phuakpuang; พัฒนา ราชวงศ์; Pathana Rachavong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-09)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการกระจายตัวของผู้ป่วยโรคระบาดในพื้นที่ศึกษาด้วยวิธีการ dasymetric ที่มีการใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากที่ดินเข้ามาประกอบการพิจารณาด้วย และทำการเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์การกระจ ...
  • การศึกษามิติทางสุขภาพกับการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 

   สมบัติ เหสกุล(แซ่แฮ่); Sombat Hesakul; ผการัตน์ เพ็งสวัสดิ์; อัครพงษ์ อั้นทอง; พัฒนา ราชวงศ์; กัมปะนาท ปิยะธำรงชัย; ขนิษฐา มาน้อย; ปรัชญา วงศ์ธนบัตร; พันธ์ณรงค์ จันทร์แสงศรี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   การศึกษามิติทางสุขภาพกับการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (small and medium scale industry: SMIs) มีวัตถุประสงค์การศึกษา 4 ประการ คือ 1. เพื่อทบทวนสถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนา SMIs ของประเทศในด้านการผลิต การจ้างแรงงาน ...
  • ระบบบริการแท็กซี่เพื่อคนพิการของเมืองพิษณุโลก 

   พัฒนา ราชวงศ์; สิทธิชัย ชูสำโรง; อัมพวัลย์ คำเชียงเงิน; Pathana Rachavong; Sittichai Choosumrong; Amphawan Kham-Chiangngern (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558)
   งานวิจัย เรื่อง “ระบบบริการแท็กซี่เพื่อคนพิการของเมืองพิษณุโลก”นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการเดินทางของคนพิการและการให้บริการของผู้ประกอบการ/คนขับแท็กซี่ โดยได้ทบทวนเพื่อหาข้อกำหนด/มาตรฐานบริการเดินทางของคนพิการ ...