Now showing items 1-2 of 2

  • การจัดทำชุดตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ 

   พิมลพรรณ อิศรภักดี; อุไรวรรณ คะนึงสุขเกษม; รศรินทร์ เกรย์; พอตา บุญยตีรณะ (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553)
   รายงานการจัดทำชุดตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ (National Health Indicators) มีเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุดตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติที่เป็นมาตรฐานและพัฒนาเครือข่ายที่เป็นกลไกผลักดันดัชนีสุขภาพแห่งชาติสู่การไปใช้ในระดับนโยบาย ...
  • ปัญหาและทุกข์ของประชาชนเมื่อใช้บริการสถานบริการสาธารณสุข 

   โยธิน แสวงดี; Yothin Sawangdee; พิมลพรรณ อิศรภักดี; มาลี สันภูวรรณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
   ปัญหาและทุกข์ของประชาชนเมื่อใช้บริการสถานบริการสาธารณสุข งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาทุกข์ของผู้รับบริการสุขภาพเพื่อเสนอข้อแนะนำในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในประเทศไทย การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพร่วมกับเชิงปริมาณโดยเก็บข้ ...