Now showing items 1-10 of 10

  • การตอบสนองและเตรียมการของระบบบริการสุขภาพไทยต่อวิกฤติการระบาดของ COVID-19: การดำเนินการของโรงพยาบาล และผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมภายในขอบเขตของระบบสุขภาพ (รายงานฉบับย่อ) 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; Jiruth Sriratanaban; นพพล วิทย์วรพงศ์; Nopphol Witvorapong; ธีระ วรธนารัตน์; Thira Woratanarat; สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล; Sureerat Ngamkiatphaisan; วรากร วิมุตติไชย; Varakorn Wimuttichai; ฬุฬีญา โอชารส; Luleeya O-charot; ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์; Patarawan Woratanarat; อารียา จิรธนานุวัฒน์; Areeya Jirathananuwat; จตุรวิทย์ ทองเมือง; Chaturawit Thongmuang; ทักษิณา วัชรีบูรพ์; Tuksina Watchareeboon; พรหมภัสสร สุทธิโยธา; Phrompassorn Suddhiyodha; สุจิตรา วงศ์เครือศร; Sujitra Wongkruesorn; นรุตม์ชัย สุขพันธ์; Narutchai Sukpun; เอกจิตรา สุขกุล; Ake-Chittra Sukkul; นาถนภา คำลอยฟ้า; Nathnapha Khumloyfa (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564)
   โครงการวิจัยการตอบสนองและเตรียมการของระบบบริการสุขภาพไทยต่อวิกฤติการระบาดของ COVID-19: การดำเนินการของโรงพยาบาล และผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมภายในขอบเขตของระบบสุขภาพ เป็นการวิจัยในรูปแบบผสมผสาน (Mixed method) ประกอบด้วย 6 ...
  • การตอบสนองและเตรียมการของระบบบริการสุขภาพไทยต่อวิกฤติการระบาดของ COVID-19: การดำเนินการของโรงพยาบาล และผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมภายในขอบเขตของระบบสุขภาพ (รายงานฉบับสมบูรณ์) 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; Jiruth Sriratanaban; นพพล วิทย์วรพงศ์; Nopphol Witvorapong; ธีระ วรธนารัตน์; Thira Woratanarat; สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล; Sureerat Ngamkiatphaisan; วรากร วิมุตติไชย; Varakorn Wimuttichai; ฬุฬีญา โอชารส; Luleeya O-charot; ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์; Patarawan Woratanarat; อารียา จิรธนานุวัฒน์; Areeya Jirathananuwat; จตุรวิทย์ ทองเมือง; Chaturawit Thongmuang; ทักษิณา วัชรีบูรพ์; Tuksina Watchareeboon; พรหมภัสสร สุทธิโยธา; Phrompassorn Suddhiyodha; สุจิตรา วงศ์เครือศร; Sujitra Wongkruesorn; นรุตม์ชัย สุขพันธ์; Narutchai Sukpun; เอกจิตรา สุขกุล; Ake-Chittra Sukkul; นาถนภา คำลอยฟ้า; Nathnapha Khumloyfa (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564)
   โครงการวิจัยการตอบสนองและเตรียมการของระบบบริการสุขภาพไทยต่อวิกฤติการระบาดของ COVID-19: การดำเนินการของโรงพยาบาล และผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมภายในขอบเขตของระบบสุขภาพ เป็นการวิจัยในรูปแบบผสมผสาน (Mixed method) ประกอบด้วย 6 ...
  • การทบทวนต้นแบบระบบวิจัยสุขภาพต่างประเทศ 

   ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์; ธีระ วรธนารัตน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-05-29)
   วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อทบทวนต้นแบบระบบวิจัยสุขภาพต่างประเทศที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพของประเทศไทย วัตถุประสงค์เฉพาะ : 1. เพื่อนำเสนอต้นแบบระบบวิจัยสุขภาพของต่างประเทศที่น่าสนใจ อาทิ สหรัฐอเมริกา ...
  • การทบทวนสถานการณ์และกลไกการจัดการความแตกฉานด้านสุขภาพ 

   ธีระ วรธนารัตน์; Thira Woratanarat; ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์; Patarawan Woratanarat; อรจิรา วงษ์ดนตรี; มณฑิชา เจนพานิชทรัพย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558)
   “Health Literacy” หมายถึง ความสามารถในการค้นหาเข้าถึง ทำความเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านสุขภาพ ในอดีตจนถึงปัจจุบัน นักวิชาการในประเทศไทยมีการแปลคำนี้ไว้แตกต่างกันไป อาทิเช่น “ความแตกฉานด้านสุขภาพ” หรือ “การรู้เท่าท ...
  • การบริหารจัดการภาวะวิกฤตในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกแรก 

   ธีระ วรธนารัตน์; Thira Woratanarat; ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์; Patarawan Woratanarat; อารียา จิรธนานุวัฒน์; Areeya Jirathananuwat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-09)
   โควิด-19 (COVID-19) เป็นวิกฤตโรคระบาดครั้งใหญ่ของประเทศไทยและของโลก ส่งผลกระทบต่อสถานะสุขภาพของประชาชนไทยทั้งประเทศ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกลไกและกระบวนการบริหารจัดการของรัฐที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์สำคัญระหว่าง ...
  • การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบและระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง : กรณีศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

   ธีระ วรธนารัตน์; Thira Woratanarat; ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์; Patarawan Woratanarat; ณัฐพล แย้มฉิม; พิมชนก สิงหา; มณฑิชา เจนพานิชทรัพย์; ปณัชช์ฐิตา ผากานนท์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-05-31)
   การวิจัยชิ้นนี้มุ่งเป้าที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิของประชากรที่มีสิทธิในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และระบบประกันสังคม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาข้อ ...
  • การศึกษาองค์ความรู้ด้านการแปลผลการศึกษาวิจัยสุขภาพไปสู่การปฏิบัติระดับนโยบายสาธารณะ 

   ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์; ธีระ วรธนารัตน์; Patarawan Woratanarat; Thira Woratanarat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-04-10)
   กระแสโลกาภิวัฒน์ในรอบสองทศวรรษที่ผ่านมาก่อให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาของสังคมโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ ในประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี รวมไปถึงระบบสาธารณสุข ...
  • การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดอัตราการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดของการเย็บแผลในภายหลังเทียบกับการเย็บแผลทันทีในผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบที่มีเนื้อตายหรือแตกทะลุ 

   บุญยิ่ง ศิริบำรุงวงศ์; อนุวัชช์ จันทร์ทิพย์; พินิจ หนูฤทธิ์; วินัย อึงพินิจพงศ์; ปรัชญา โชติยะ; จุมพล วิลาศรัศมี; อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร; บวรศม ลีระพันธ์; ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์; Attia, John (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-08)
   การศึกษานี้จัดทำเพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดระหว่างการเย็บปิดแผลทันทีและการเย็บปิดแผลในภายหลังในผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบที่มีเนื้อตายหรือแตกทะลุ โดยเป็นการศึกษาแบบสุ่มแบบสหสถาบันในผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบที่ ...
  • บทเรียนระบบวิจัยสุขภาพ กรณีศึกษา 8 ประเทศ และแนวทางการประยุกต์ใช้กับประเทศไทย 

   ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์; ธีระ วรธนารัตน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-12)
   โครงการทบทวนต้นแบบระบบวิจัยสุขภาพต่างประเทศได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยหวังจะทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบวิจัยสุขภาพต่างประเทศที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพของประเทศไทย ทางคณะผู้วิ ...
  • สมรรถนะและบทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว: การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

   ธีระ วรธนารัตน์; Teera Woratanarat; ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์; Patarawan Woratanarat; อารียา จิรธนานุวัฒน์; Areeya Jirathananuwat; จารุภา เลขทิพย์; Charupa Lektip; เสาวลักษณ์ ต้องตา; Saowalak Tongta (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-03)
   โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อใช้ในการวางแผนผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและเพื่อวางแผนขับเคลื่อนนโยบายทีมหมอครอบครัวให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและสถานการณ์ในพื้นที่ ...