Now showing items 1-1 of 1

    • การประเมินการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

      ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; วิชุดา โค้วธนพานิช; ไท ชาญกล; ชัชวาล สิมะสกุล; ปาริชาติ พัฒนะเมฆา; อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร; หน่วยระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (2551-10-25)
      ในปี พ.ศ.2535 ประเทศไทยได้ก้าวกระโดดใหญ่อีกครั้งในการปฏิรูประบบการคลังสุขภาพกล่าวคือ การประกาศใช้ พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 โดยมีเจตนารมย์เพื่อให้ความมั่นใจว่าประชาชนจำนวนกว่าหนึ่งล้านที่ได้รับบาดเจ็บจากการ ...