Now showing items 1-6 of 6

  • การประเมินระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจากหมอกควัน ในจังหวัดเชียงใหม่ 

   พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช; มยุรา วิวรรธนะเดช (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของระบบเฝ้าระวังสุขภาพที่เกิดจากปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพที่เกิดจากปัญหาหมอกควัน โดยมีวิธีการศึกษา ...
  • การประเมินระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจากหมอกควัน ในจังหวัดเชียงใหม่ (Policy Brief) 

   พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช; มยุรา วิวรรธนะเดช; Phongtape Wiwatanadate; Mayura Wiwatanadate (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552-05-12)
  • การพัฒนาระบบการเตือนภัยสุขภาพจากความร้อนแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนและระบบเฝ้าระวังโรคที่สัมพันธ์กับความร้อน 

   พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช; Phongtape Wiwatanadate; มยุรา วิวรรธนะเดช; Mayura Wiwatanadate; วันวิสาข์ ชูจิตร; Wanwisa Chujit; จุรีรัตน์ มัฎฐาพันธ์; Jureerat Matthaphan; ธารทิพย์ พรหมขัติแก้ว; Tharntip Promkutkao (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-05)
   โครงการนี้เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา 2 ระบบ ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เป็นแกนหลักในการดำเนินการ คือ ระบบเตือนภัยสุขภาพจากความร้อนและระบบเฝ้าระวังโรคท ...
  • ระบบการเตือนภัยสุขภาพจากความร้อนแบบมีส่วนร่วมจากชุมชน 

   พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช; Phongtape Wiwatanadate; มยุรา วิวรรธนะเดช; Mayura Wiwatanadate; วันวิสาข์ ชูจิตร; Wanwisa Chujit; จุรีรัตน์ มัฎฐาพันธ์; Jureerat Matthaphan; ธารทิพย์ พรหมขัติแก้ว; Tharntip Promkutkao (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564)
   โปสเตอร์ “ระบบการเตือนภัยสุขภาพจากความร้อนแบบมีส่วนร่วมจากชุมชน” ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการเตือนภัยสุขภาพจากความร้อนแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนและระบบเฝ้าระวังโรคที่สัมพันธ์กับความร้อน สำหรับให้ความรู้การเตือนภัย ...
  • โรคลมร้อนหรือลมแดด (Heatstroke) ภัยใกล้ตัวที่ป้องกันได้ 

   พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช; Phongtape Wiwatanadate; มยุรา วิวรรธนะเดช; Mayura Wiwatanadate; วันวิสาข์ ชูจิตร; Wanwisa Chujit; จุรีรัตน์ มัฎฐาพันธ์; Jureerat Matthaphan; ธารทิพย์ พรหมขัติแก้ว; Tharntip Promkutkao (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564)
   เอกสารเผยแพร่ให้ความรู้ “โรคลมร้อนหรือลมแดด (Heatstroke) ภัยใกล้ตัวที่ป้องกันได้” ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการเตือนภัยสุขภาพจากความร้อนแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนและระบบเฝ้าระวังโรคที่สัมพันธ์กับความร้อน สำหรับให้ค ...
  • โรคลมร้อนหรือลมแดด (Heatstroke) ภัยใกล้ตัวที่ป้องกันได้ 

   พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช; Phongtape Wiwatanadate; มยุรา วิวรรธนะเดช; Mayura Wiwatanadate; วันวิสาข์ ชูจิตร; Wanwisa Chujit; จุรีรัตน์ มัฎฐาพันธ์; Jureerat Matthaphan; ธารทิพย์ พรหมขัติแก้ว; Tharntip Promkutkao (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564)
   แผ่นพับ “โรคลมร้อนหรือลมแดด (Heatstroke) ภัยใกล้ตัวที่ป้องกันได้” ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการเตือนภัยสุขภาพจากความร้อนแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนและระบบเฝ้าระวังโรคที่สัมพันธ์กับความร้อน สำหรับให้ความรู้การเตือนภั ...