Now showing items 1-1 of 1

    • การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (กลยุทธ์ที่ 2: เสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายฯ) 

      มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล คณะสาธารณสุขศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะนิเทศศาสตร์; กระทรวงสาธารณสุข. สำนักโรคเอดส์วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค; กระทรวงสาธารณสุข. สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค; องค์การอนามัยโลก; สถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์, 2553-12)
      วัตถุประสงค์การดำเนินการโครงการวิจัยฯ นี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายป้องกันเอดส์ในลักษณะการควบคุม กำกับ และประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในประชากรกลุ่มเป้าหมาย 7 ...