Now showing items 1-1 of 1

    • สุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานมิติทางสังคมศาสตร์ 

      มหาวิทยาลัยมหิดล. โครงการจัดตั้งภาควิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
      สุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานมิติทางสังคมศาสตร์การศึกษาวิจัยเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานของไทยที่ผ่านมานั้น เป็นการศึกษาที่แยกส่วนและลดส่วน การแยกส่วนหมายถึง การแยกปัญหาของร่างกายออกจากจิตใจ และสังคมเป็นปัญหาแต่ละปัญหาไป ...