Now showing items 1-1 of 1

    • การประเมินการใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาคของประชาชนในพื้นที่ ต.ร่อนพิบูลย์ 

      อภิรดี แซ่ลิ่ม; Aptradee Saelim; มะเพาซิส ดือราวี; วิชาญ นิ่งน้อย; Mapaosis Duerawee; Wichan Ningnoi (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2546)
      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปริมาณการใช้น้ำต่อคนและต่อครัวเรือน เพื่อประเมินความเพียงพอต่อความต้องการในการใช้น้ำประปา และเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณ การใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาคของประชาชนในพื้นที่ตำบล ...